Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN DYNAMOSTAAL B.V. 

 

1.  Toepasselijkheid

1.1 Alleen deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, adviezen, aanbiedingen, zichtzendingen, verkopen en leveringen door Dynamostaal B.V. (hierna: "DS") en op alle met DS gesloten overeenkomsten.

1.2 Op afwijkende en/of aanvullende bedingen en/of eigen voorwaarden kan door de Koper slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door DS uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

1.3 De Koper met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en DS.

 

2. Aanbiedingen/offertes/orders

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van DS zijn vrijblijvend en binden haar op zichzelf niet.

2.2 Orders van Kopers binden DS niet, zolang deze niet zijn bevestigd conform het bepaalde in artikel 2.3.

2.3 Elke door DS aanvaarde order van de Koper danwel door de Koper aanvaarde aanbieding van DS levert een afzonderlijke overeenkomst tussen DS en de Koper op. Die overeenkomst komt niet eerder tot stand dan op het moment dat deze order respectievelijk aanbieding schriftelijk door DS wordt bevestigd en uitsluitend conform deze bevestiging danwel op het moment dat DS aan de uitvoering daarvan is begonnen.

2.4 Eerder gemaakte afwijkende afspraken die niet vermeld zijn in de schriftelijke bevestiging van de overeenkomst door DS gelden niet, behoudens indien en voor zover DS schriftelijk met die afspraken heeft ingestemd.

 

3. Prijs

3.1 Tenzij anders overeengekomen zijn alle prijzen exclusief BTW, kosten van vervoer, verzekering, installatie en heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

3.2 De prijzen zijn gebaseerd op de kostprijs op het moment van bevestiging van de overeenkomst door DS. Indien, bijvoorbeeld door wisselkoersveranderingen, wijziging van voorschriften van de overheid of andere oorzaken, de kostprijs nadien verhoging ondergaat, is DS gerechtigd ook de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen. De Koper is gehouden de aldus verhoogde koopprijs te voldoen. Indien de koopprijs binnen drie maanden na het sluiten van de desbetreffende overeenkomst aldus wordt verhoogd, is de Koper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tegen vergoeding van door DS in verband met de overeenkomst gemaakte directe kosten.

 

4. Levertijd, levering en afname

4.1 Levering geschiedt op een, tussen partijen per afzonderlijke overeenkomst overeen te komen wijze van levering, als beschreven in de meest recente Engelse tekst van Incoterms en overeenkomstig de op de gekozen wijze van levering betrekking hebbende bepalingen van de meest recente Incoterms. Indien de wijze van levering niet uitdrukkelijk is overeengekomen wordt die door DS bepaald. 

4.2 Transport van de door DS te leveren goederen geschiedt voor risico en rekening van de Koper (“FCA”), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

4.3 Indien een wijze van levering is overeengekomen waarbij DS voor het vervoer van de goederen moet zorgdragen is zij, indien het normale water- , weg- of railverkeer door externe omstandigheden onmogelijk of bemoeilijkt is, gerechtigd op een naar haar goeddunken te bepalen, van de overeengekomen wijze van levering afwijkende, wijze te leveren. Eventuele extra kosten ingeval van een zodanige afwijkende wijze van levering komen voor rekening van de Koper.

4.4 Leveringstermijnen kunnen bij iedere overeenkomst afzonderlijk worden overeengekomen. Leveringstermijnen zijn bij benadering. De verplichting tot levering kan in ieder geval worden opgeschort, zolang de Koper nog aan enige verplichting jegens DS moet voldoen. De leveringstermijn wordt voorts verlengd met de tijd dat de uitvoering van de overeenkomst door (een) niet aan DS te wijten omstandigheid/heden wordt vertraagd of bemoeilijkt.

4.5 Overschrijding van de leveringstermijn, door welke oorzaak dan ook, geeft de Koper nimmer recht op vergoeding van directe of indirecte schade, ontbinding van de overeenkomst of niet nakoming daarvan, danwel opschorting van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting, tenzij de overschrijding aan DS te wijten is én de duur van de overschrijding onredelijk lang is.

4.6 Deelleveringen zijn toegestaan. De Koper is terstond gehouden tot volledige afname van de door DS geleverde goederen op het moment waarop DS deze goederen aanbiedt. Voorts is de Koper gehouden om bij afname van de goederen voor een voldoende transportruimte, danwel opslagruimte zorg te dragen, waardoor een snelle feitelijke overdracht is gewaarborgd. De kosten en/of schade veroorzaakt door vertraging in de afname van de goederen, komen volledig voor rekening van de Koper.

 

5. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

5.1 De eigendom van door DS geleverde goederen berust bij DS en gaat pas op de Koper over na volledige voldoening door de Koper van al hetgeen DS als tegenprestatie van door DS aan de Koper uit overeenkomst geleverde of te leveren goederen of in verband daarmee te verrichten werkzaamheden van de Koper te vorderen heeft, alsmede al hetgeen DS wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten van de Koper te vorderen heeft.

5.2 De Koper is gehouden op eerste verzoek van DS mee te werken aan de vestiging van een bezitloos pandrecht op alle door DS geleverde goederen waarvan de eigendom op de Koper is overgegaan, tot zekerheid van de nakoming door die Koper van al hetgeen DS van deze nog te vorderen heeft, onverminderd het recht van de Koper om deze goederen door te verkopen en te leveren aan zijn Kopers in de normale uitoefening van zijn bedrijf. De Koper is verplicht aan de vestiging van dit bezitloos pandrecht en de registratie daarvan zijn medewerking te verlenen en wordt geacht daarmee in te stemmen.

5.3 Indien en zolang op de geleverde goederen een bezitloos pandrecht rust, danwel de eigendom daarvan door DS is voorbehouden, is het de Koper niet toegestaan deze goederen te vervreemden danwel enig beperkt zakelijk recht daarop te vestigen, anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf.

5.4 De Koper is gehouden de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud en/of bezitloos pandrecht van DS rust ten behoeve van DS identificeerbaar te houden en/of te maken en deze van elkaar en van overige zich bij de Koper bevindende goederen gescheiden te houden.

5.5 DS is gerechtigd de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de Koper aanwezig zijn terug te nemen indien de Koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren, zulks naar het oordeel van DS. De Koper zal DS te allen tijde vrij toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de goederen of ter uitoefening van haar rechten.

5.6     Betalingen door de Koper aan DS zullen, ongeacht of de Koper bij de betaling al dan niet uitdrukkelijk anders heeft vermeld, allereerst worden toegerekend aan die vorderingen van DS op de Koper terzake waarvan DS geen eigendomsvoorbehoud heeft.

5.7 Voor goederen die bestemd zijn voor Duitsland gelden, vanaf het moment dat de goederen in Duitsland zijn ingevoerd, in plaats van artikelen 5.1 tot en met 5.6. de in het bij deze voorwaarden behorende addendum opgenomen bepalingen. De bepalingen van het addendum maken integraal deel uit van deze voorwaarden. Op deze bepalingen is Duits recht van toepassing.

 

6. Reclames

6.1 Reclames terzake van uiterlijk waarneembare gebreken aan de goederen en tekorten daarin dienen uiterlijk binnen tien dagen nadat de levering is voltooid plaats te vinden op straffe van verval van iedere aanspraak van de Koper jegens DS terzake.

6.2 Reclames terzake van uiterlijk niet waarneembare gebreken dienen, op straffe van verval van iedere aanspraak van de Koper jegens DS terzake, plaats te hebben binnen tien dagen nadat deze ontdekt zijn danwel redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen zijn, doch uiterlijk binnen drie maanden na voltooiing van de levering.

6.3 Het recht van reclame van de Koper vervalt in ieder geval indien de door DS geleverde goederen enigerlei bewerking of verwerking hebben ondergaan.

6.4 Indien en voor zover naar het oordeel van DS terecht op de goederen is gereclameerd zal DS ter harer vrije keuze (1) de goederen kosteloos vervangen of (2) de koopprijs van de goederen aan de Koper restitueren. In beide gevallen is de Koper verplicht de betreffende goederen binnen één maand aan DS te retourneren.

 

7. Garanties/Aansprakelijkheid

7.1 DS staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde goederen in dier voege dat zij garandeert dat deze goederen op de datum waarop deze feitelijk afgeleverd zijn voldoen aan de eisen van normale handelskwaliteit overeenkomstig de meest recente bepalingen van de Europese Normen voor Staal en voldoen aan de uitdrukkelijk in de overeenkomst gegeven bijzondere specificaties, indien en voor zover deze met de Koper zijn overeengekomen. DS staat op geen enkele wijze in voor de geschiktheid van de goederen voor de daaraan door de Koper gegeven doeleinden.

7.2 De goederen worden verkocht en geleverd met inachtneming van de gangbare toleranties voor afmetingen, hoeveelheden en gewichten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

7.3 Voor gebruikt staal geldt in afwijking van artikelen 6 en 7.1. t/m 7.2. in alle gevallen dat voetstoots wordt gekocht; DS geeft geen enkele garantie voor kwaliteit, afmetingen, gewicht of geschiktheid van gebruikt staal. Gebruikt staal is na levering derhalve geheel voor rekening en risico van de Koper.

7.4 DS is op geen enkele andere wijze dan bedoeld in art. 6.1. en 6.2. aansprakelijk voor schade ten gevolge van tekortkomingen in de nakoming van haar verplichtingen ten opzichte van de Koper welke is toegebracht aan de Koper en/of haar werknemers, behoudens en indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld door DS en/of haar werknemers. DS is evenmin aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een onrechtmatige daad van haar en/of een of meerdere van haar werknemers waarvoor DS op grond van art. 6:170 BW aangesproken zou kunnen worden, behoudens indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld door DS en/of haar werknemers.

7.5 De Koper vrijwaart DS voor alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door deze derden geleden schade ten gevolge van het gebruik van de goederen door de Koper en/of diens werknemers danwel door derden.

7.6 Elke aansprakelijkheid van DS voor bedrijfs-, gevolg en/of indirecte schade is steeds uitgesloten.

7.7 Voor vergoeding van schade veroorzaakt door gebreken in de goederen komt alleen in aanmerking die schade waartegen DS verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.

7.8 Iedere vordering jegens DS vervalt door het enkele verloop van één jaar na het ontstaan van de vordering.

7.9 Alle verweermiddelen die DS aan de met de Koper gesloten overeenkomst ter afwering van haar aansprakelijkheid kan ontlenen, kunnen ook door de werknemers van DS jegens de Koper worden ingeroepen, alsof deze werknemers zelf partij bij de overeenkomst waren.

 

8. Aansprakelijkheid van de Koper

8.1 Indien en voor zover de Koper tekort schiet in de nakoming van een of meer bepalingen uit de overeenkomst en/of een of meer van de navolgende voorwaarden, bijvoorbeeld door:

a. het niet tijdig verschaffen van aflever en/of verzendinstructies, danwel instructies omtrent soort en/of kwaliteit;

b. de weigering om deelleveringen en/of leveringen bij voorbaat af te nemen;

c. het niet tijdig verzorgen van enige benodigde vergunning en/of goedkeuring en/of machtiging voor de import en/of betaling en/of verkoop van de goederen;

d. het uitvoeren uit de E.U. van goederen die uitdrukkelijk voor verhandeling binnen de E.U. zijn verkocht, en het op enigerlei wijze verhandelen of bewerken van goederen binnen de E.U., wanneer die goederen uitdrukkelijk zijn verkocht om uit de E.U. te worden uitgevoerd; en daaruit schade voor DS voortvloeit, is de Koper verplicht tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade, waaronder begrepen schade bestaande uit aantasting van goede naam en reputatie van DS. De Koper vrijwaart DS voorts van alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door deze derden geleden schade veroorzaakt door of anderszins verband houdende met de tekortkoming van de Koper in de nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst danwel uit de vorengenoemde voorwaarden. Voorts vrijwaart de Koper DS in het bijzonder voor alle belastingen en/of boetes die DS door of vanwege enig Nederlands of buitenlands overheidsorgaan, of de Europese Commissie worden opgelegd, doordat de Koper bovengenoemde bepalingen of enige andere bepaling uit de overeenkomst niet nakomt.

 

9. Betaling/Zekerheid

9.1 Tenzij bijzondere betalingscondities zijn overeengekomen, dient betaling te geschieden ten kantore van DS aan het adres zoals op de factuur staat vermeld en binnen 30 dagen na factuurdatum. Voor een in Duitsland gevestigde Koper geldt de conditie dat betaling dient te zijn ontvangen uiterlijk op de 15e dag van de maand volgend op de maand van levering.

9.2 DS is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of onmiddellijke contante betaling te vorderen in welk geval de Koper is gehouden daaraan te voldoen.

9.3 De Koper is gehouden, indien en zodra DS daarom op welk moment dan ook verzoekt, zekerheid te stellen voor de betaling van de koopprijs van de te leveren goederen, in een door DS goedgekeurde vorm.

9.4 Indien de Koper enig door hem verschuldigd bedrag niet overeenkomstig het bepaalde in deze Voorwaarden voldoet, wordt hij geacht terstond en van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval worden alle vorderingen van DS op de Koper, uit welke hoofde dan ook, terstond opeisbaar, terwijl DS in dat geval met onmiddellijke ingang aanspraak kan maken op vergoeding van rente van 1,5% per maand of per gedeelte daarvan over het totale bedrag van die vorderingen.

9.5 Alle vorderingen van DS op de Koper worden eveneens terstond opeisbaar wanneer:

a. beslag op enig bestanddeel van het vermogen van de Koper wordt gelegd, de Koper surséance van betaling aanvraagt, het faillissement van de Koper is aangevraagd en of de Koper anderszins in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren;

b. de Koper zijn onderneming liquideert, in een andere rechtsvorm omzet, of aan een derde overdraagt, danwel de plaats van zijn vestiging en/of zijn woonplaats naar het buitenland verplaatst.

9.6 Alle (buiten)gerechtelijke kosten verband houdende met de inning door DS van enige vordering op de Koper komen voor rekening van de Koper. De buitengerechtelijke kosten worden geacht tenminste 15% van het te vorderen bedrag te bedragen.

9.7 Behoudens het bepaalde in artikel 5.6. wordt elke betaling door de Koper geacht te zijn betaling van de oudste nog openstaande factuur, ongeacht of bij de betaling al dan niet uitdrukkelijk anders is vermeld.

9.8 Het is de Koper niet toegestaan enige schuld aan DS te verrekenen met enige al dan niet betwiste schuld van DS aan de Koper of betaling daarvan op te schorten in verband met een al dan niet betwistbare schuld van DS aan de Koper.

 

10. Ontbinding

10.1 Indien en zodra de Koper een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, danwel een aanvraag daartoe wordt ingediend, surséance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn onderneming, zijn bedrijf anderszins komt stil te liggen, beslag op een deel van diens activa wordt gelegd, een akkoord aanbiedt aan zijn crediteuren, of anderszins blijk geeft insolvabel te zijn, is DS gerechtigd te overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden en vergoeding van kosten, schaden en interesten te vorderen.

10.2 DS is voorts gerechtigd de overeenkomst met de Koper geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de overeenkomst met haar toeleverancier of opdrachtnemer om welke reden dan ook wordt ontbonden of om andere redenen niet door DS of haar toeleverancier of opdrachtnemer wordt uitgevoerd. In dat geval is DS slechts gehouden tot vergoeding danwel creditering van de door haar in rekening gebrachte koopprijs onder teruggave door de Koper van het reeds geleverde.

 

11. Overmacht

11.1 Overmacht bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van partijen en/of door omstandigheden aan de kant van DS zoals staking, uitsluiting, blokkade, oproer, rellen, stremming van vervoer en andere transportstoringen, ongevallen, brand, bedrijfsstoringen, import of exportbeperkingen, bovenmatig ziekteverzuim, vertraging in of uitblijven van levering door toeleveranciers, en vertragingen in de bewerking van de producten door derden in opdracht van DS.

11.2.  Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort. Indien de overmacht langer duurt dan 3 (drie) maanden, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst voor het niet uitgevoerde deel eenzijdig te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring, zonder over en weer tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 

12. Toepasselijk recht, taal en rechtsbevoegdheid

12.1 Deze voorwaarden en alle overeenkomsten, facturen en andere documenten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden geacht te zijn gemaakt en ingericht naar en te worden beheerst door Nederlands recht. Dit geldt niet voor de in het bij deze voorwaarden behorende addendum opgenomen bepalingen; op die bepalingen is Duits recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit, danwel anderszins verband houdende met de overeenkomst en/of deze voorwaarden, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij DS ervoor kiest om tegen de Koper te procederen voor het bevoegde gerecht van diens woonplaats.

12.2 Deze voorwaarden verschijnen zowel in de Nederlandse als in de Engelse, Franse en Duitse taal. Bij eventuele interpretatieverschillen tussen deze versies is de Nederlandstalige versie te allen tijde doorslaggevend en bindend tussen partijen. Zulks met uitzondering van de bepalingen van het addendum. Voor wat betreft die bepalingen geldt de Duitse tekst van het addendum als doorslaggevend en bindend tussen partijen.

12.3 De toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties betreffende de Internationale Koop van Roerende Goederen ("CISG") is uitdrukkelijk uitgesloten. 

12.4 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.


 Addendum bij Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden Dynamostaal B.V.

1. Alle geleverde goederen blijven eigendom van DS (voorbehoudsgoederen) tot het moment van volledige betaling van alle vorderingen, in het bijzonder ook de saldovorderingen, die DS in het kader van de goederenrelatie toekomen. Dit geldt ook voor vorderingen die in de toekomst ontstaan of veroorzaakt worden, bijvoorbeeld op grond van een acceptantenwissel en ook, wanneer betalingen op gespecificeerde vorderingen gedaan worden.

2. Bewerking en verwerking van de voorbehoudsgoederen vinden plaats ten behoeve van DS als producent conform artikel 950 van het Duitse Burgerlijke Wetboek, zonder dat in verband daarmee enige verplichting voor DS ontstaat. De bewerkte en/of verwerkte goederen gelden als voorbehoudsgoederen conform de bepalingen onder 1. Bij verwerking, samenvoeging en vermenging door de Koper van de voorbehoudsgoederen met andere goederen komt DS een mede-eigendomsrecht toe op de nieuwe goederen, naar rato van de factuurwaarde van de oorspronkelijke voorbehoudsgoederen.

Komt het eigendom van DS door samenvoeging of vermenging te vervallen, dan draagt de Koper reeds nu de DS toekomende mede-eigendomsrechten aan het nieuwe product of het nieuwe goed aan haar over naar rato van de factuurwaarde van de voorbehoudsgoederen conform het bepaalde in artikel 1.

3. Het is de Koper slechts toegestaan de voorbehoudsgoederen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening en onder toepassing van zijn normale in en verkoopvoorwaarden te verkopen zo lang hij jegens DS niet in gebreke is gebleven en mits de vorderingen uit de wederverkoop conform de punten 4 tot 6 op DS overgaan. De Koper is niet bevoegd op enige andere wijze over de voorbehoudsgoederen te beschikken.

4. De vorderingen uit verkoop van de voorbehoudsgoederen door de Koper worden reeds nu aan DS gecedeerd. Zij dienen in dezelfde mate tot zekerheid als de voorbehoudsgoederen. Worden de voorbehoudsgoederen door de Koper gezamenlijk met andere, niet van DS gekochte goederen verkocht, dan wordt aan DS dat deel van de vordering uit de wederverkoop gecedeerd dat overeenkomt met het aandeel van de factuurwaarde van de van haar afkomstige voorbehoudsgoederen in het totaal van de factuurwaarde van de verkochte goederen. Bij de verkoop van goederen, waaraan DS een mede-eigendomsrecht conform punt 2 heeft, zal aan DS een met het mede-eigendomsrecht overeenkomend aandeel worden gecedeerd.

5. De Koper heeft het recht, een incassoprocedure te initiëren voor vorderingen uit de wederverkoop. Deze incassovolmacht vervalt zodra DS deze intrekt, in ieder geval vervalt zij indien de Koper in gebreke blijft met betalingen, een wissel niet betaalt respectievelijk indien het faillissement van de Koper aangevraagd wordt of zijn vermogen de inzet vormt van een betalingsregeling of een executieprocedure. Van dit recht tot intrekking van de volmacht zal DS uitsluitend gebruik maken, indien DS bekend wordt met omstandigheden, waaruit een substantiële, haar vorderingen in gevaar brengende, verslechtering van de vermogenspositie van de Koper blijkt. Op verzoek van DS is de Koper verplicht, zijn afnemers direct te informeren over de cessie aan DS en DS de voor het incasso noodzakelijke documenten te overhandigen.

6. De Koper dient DS terstond op de hoogte te stellen van een verpanding of enige andere handeling die DS in haar verhaal positie zou kunnen benadelen. De Koper draagt alle kosten, zoals transpostkosten, die in verband met terugname van de goederen door DS moeten worden gemaakt, voor zover deze niet door derden worden vergoed.

7. Indien de Koper met zijn betalingen in gebreke blijft of indien hij een wissel op de vervaldatum niet betaalt, heeft DS het recht, de voorbehoudsgoederen terug te nemen en DS is gerechtigd om daartoe zo nodig de bedrijfsruimtes van de Koper te betreden. Hetzelfde geldt, indien zich andere omstandigheden voordoen die op een wezenlijke verslechtering van de vermogenspositie van de Koper wijzen en de vorderingen van DS in gevaar brengen. De terugname houdt op zich niet in dat de met de Koper gesloten overeenkomst niet langer geldt.

8. Overschrijdt de realiseerbare waarde van de bestaande garanties de van garanties voorziene vorderingen inclusief nevenvorderingen (rente, kosten e.d.) in totaal met meer dan 20%, dan is DS op verzoek van de Koper verplicht om naar de keus van DS garanties ter hoogte van een overeenkomstig percentage vrij te geven.