Algemene VERHUURvoorwaarden DYNAMOSTAAL B.V.

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN DYNAMOSTAAL B.V. 

 

1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1 Alleen deze voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Dynamostaal B.V. (hierna: "DS") en de Huurder gesloten huurovereenkomsten en op alle aanbiedingen, offertes, adviezen en leveringen die daarmee verband houden.

1.2 Op afwijkende en/of aanvullende bedingen en/of eigen voorwaarden kan door de Huurder slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door DS uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

1.3 De Huurder met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd stemt in met toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere huurovereenkomsten tussen hem en DS.

 

2. Ingaan en duur van de huurovereenkomst

2.1 De huur gaat in op de datum die is bepaald in de huurovereenkomst als vastgelegd in de door DS aan de Huurder afgegeven of verstuurde bevestiging en is gesloten voor een periode van tenminste 14 dagen.

 

3. Huurprijs

3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven is de huurprijs exclusief door DS gemaakte kosten zoals kosten van transport, laden en lossen en BTW.

3.2 De berekening van de huurprijs van het Materiaal en de in verband met de verhuur van dit Materiaal gemaakte laad- en loskosten, alsmede de kosten van door gebruik door de Huurder noodzakelijk geworden schoonmaak of vervanging van dit Materiaal geschiedt overeenkomstig vaste door DS gehanteerde tarieven als vermeld in haar overzichten “Tarievenlijst Verhuur”.

3.3 De huurprijs is verschuldigd ongeacht terugbezorging van het Materiaal binnen de minimumhuurperiode of niet in gebruik zijn van het Materiaal en zal tenminste € 45 bedragen.

3.4 De huurprijs is gebaseerd op de prijzen op het moment van bevestiging van de huurovereenkomst door DS en wordt niet verhoogd gedurende de eerste 3 maanden van de huur. Indien daarna, bijvoorbeeld door verhogingen van BTW en/of andere belastingen en/of heffingen danwel wijziging van voorschriften van de overheid of andere oorzaken, de prijzen een verhoging ondergaan, is DS gerechtigd de overeengekomen huurprijs dienovereenkomstig te verhogen. Indien de huurprijs binnen drie maanden na het sluiten van de huurovereenkomst aldus wordt verhoogd, is de Huurder gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tegen vergoeding van door DS in verband met de huurovereenkomst gemaakte directe kosten.

 

4. Betaling/zekerheid

4.1 Tenzij bijzondere betalingscondities zijn overeengekomen, dient betaling steeds te geschieden ten kantore van DS aan het adres zoals op de factuur staat vermeld en binnen 30 dagen na factuurdatum.

4.2 DS is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of onmiddellijke contante betaling te vorderen, in welk geval de Huurder is gehouden daaraan te voldoen.

4.3 DS kan te allen tijde verlangen dat de Huurder voor ontvangst van het Materiaal een waarborgsom betaalt. De waarborgsom wordt na afloop van de huur gerestitueerd, onder aftrek van nog onbetaalde huurpenningen en al hetgeen de Huurder in verband met de huur verder nog aan DS verschuldigd is. Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed.

4.4 De Huurder is gehouden, indien en zodra DS daarom op welk moment dan ook verzoekt, zekerheid te stellen voor de betaling van de huur, in een door DS goedgekeurde vorm.

4.5 Elke betaling door de Huurder wordt geacht te zijn betaling van de oudste nog openstaande factuur, ongeacht of bij de betaling al dan niet uitdrukkelijk anders is vermeld.

4.6 Het is de Huurder niet toegestaan enige schuld aan DS te verrekenen met een al dan niet betwiste schuld van DS aan de Huurder of betaling daarvan op te schorten in verband met een al dan niet betwiste schuld van DS aan de Huurder. 

4.7 Indien de Huurder enig door hem verschuldigd bedrag niet overeenkomstig het bepaalde in deze voorwaarden voldoet, wordt hij geacht terstond en van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval worden alle vorderingen van DS op de Huurder, uit welke hoofde dan ook, terstond opeisbaar, terwijl DS in dat geval met onmiddellijke ingang aanspraak kan maken op vergoeding van rente van 1.5 % per maand of per gedeelte daarvan over het totale bedrag van die vorderingen.

4.8 Alle vorderingen van DS worden eveneens terstond opeisbaar wanneer: 

a. beslag op enig bestanddeel van het vermogen van de Huurder wordt gelegd, de Huurder surseance van betaling aanvraagt, het faillissement van de Huurder is aangevraagd en/of de Huurder anderszins in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren;

b. de Huurder zijn onderneming liquideert, in een andere rechtsvorm omzet, of aan een derde overdraagt, danwel de plaats van zijn vestiging en/of zijn woonplaats naar het buitenland verplaatst.

4.9 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning door DS van enige vordering

op de Huurder komen voor rekening van de Huurder. De buitengerechtelijke kosten worden geacht tenminste 15% van het te vorderen bedrag te bedragen.

 

5. Afhalen, gebruik en terug-bezorging van het Materiaal

5.1 Behoudens bijzondere afspraken tussen DS en de Huurder, wordt het Materiaal op de eerste werkdag (iedere maandag t/m vrijdag, uitgezonderd alle in Nederland erkende feestdagen) van de huurovereenkomst ter beschikking gesteld aan de Huurder en dient de Huurder het Materiaal op diezelfde dag af te halen op het door DS opgegeven adres en het Materiaal op een werkdag tussen 8.00 en 16.00 uur terug te bezorgen op datzelfde adres.

5.2 Laden, lossen en transport van het Materiaal geschiedt in alle gevallen voor risico en rekening van de Huurder, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5.3 De Huurder is gehouden het Materiaal zorgvuldig te behandelen en op vakkundige wijze te gebruiken. De Huurder zal het Materiaal alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor het naar redelijke normen geschikt is en met inachtneming van de door DS verstrekte richtlijnen, voorschriften en aanwijzingen alsmede de eventueel van toepassing zijnde regelingen en richtlijnen van overheidswege.

5.4 De Huurder dient het Materiaal voor eigen rekening in goede en bedrijfsvaardige staat te houden en terug te bezorgen, zodanig dat de waarde van het Materiaal niet is verminderd, behoudens ten gevolge van normale gebruiksslijtage.

5.5 Alle bijkomende kosten en lasten in verband met de opslag en het gebruik van het Materiaal gedurende de huurperiode zijn voor rekening van de Huurder.

5.6 Tenzij de Huurder zulks vooraf schriftelijk met DS is overeengekomen, is het de Huurder niet toegestaan veranderingen in of aan het Materiaal aan te brengen.

5.7 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van DS is de Huurder uitsluitend gerechtigd het Materiaal voor eigen gebruik aan te wenden. Indien de Huurder het Materiaal, met toestemming van DS, door een derde laat gebruiken, blijft zij onverminderd gehouden om aan haar verplichtingen uit de huurovereenkomst te voldoen.

5.8 Het is de Huurder in geen geval toegestaan om op het Materiaal een beperkt zakelijk recht te vestigen, het te vervreemden dan wel op enige andere wijze afbreuk te doen aan het eigendomsrecht van DS op het Materiaal. Voorts is de Huurder verplicht ervoor zorg te dragen dat derden geen inbreuk maken op de eigendomsrechten van DS op het Materiaal. In het bijzonder dient de Huurder:

a. In geval van beslaglegging op het Materiaal of indien gegronde vrees voor beslaglegging op het Materiaal bestaat, danwel indien derden op de objecten rechten zouden willen doen gelden, daarvan terstond mededeling te doen aan DS en de beslagleggende deurwaarder en bedoelde derden terstond in kennis te stellen van de eigendomsrechten van DS;

b. In geval het Materiaal uit zijn macht geraakt DS daarvan onmiddellijk in kennis te stellen en terstond de nodige 
maatregelen te treffen ter bescherming van de rechten van DS. DS kan deze maatregelen, op kosten van de Huurder, ook zelf treffen. De Huurder zal daaraan steeds zijn medewerking verlenen.

5.9 De Huurder is gehouden DS terstond in kennis te stellen van iedere beschadiging van het Materiaal, hoe dan ook ontstaan.

5.10 De Huurder zal DS te allen tijde vrij toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van het Materiaal of uitoefening van haar rechten.

 

6. Verzekeringsverplichting Huurder

6.1 De Huurder is verplicht het Materiaal voor de gehele duur van de overeenkomst voor eigen rekening en ten genoegen van DS bij een solide maatschappij te verzekeren voor:

a. alle risico's die met betrekking tot het Materiaal gelopen worden waaronder begrepen diefstal, verlies en schade aan het Materiaal hoe dan ook ontstaan, tot het bedrag van de vervangingswaarde.

b. alle aansprakelijkheidsrisico's van DS in verband met het Materiaal met de meest uitgebreide dekking voor die risico's.

6.2 De Huurder is verplicht DS als medeverzekerde en als uitsluitend gerechtigde tot eventuele uitkeringen van verzekeringspenningen in de verzekeringspolis te laten opnemen, zonder dat DS daarmee premieplichtig wordt of door de verzekeraar voor eventuele kosten, van welke aard en uit welke hoofde dan ook, kan worden aangesproken.

6.3 De Huurder zal ervoor zorg dragen dat door de verzekeraar uit te keren verzekeringspenningen door deze rechtstreeks zullen worden vergoed aan DS.

6.4 De Huurder zal alle voorwaarden uit de verzekeringsovereenkomst nauwgezet nakomen, in het bijzonder zal hij de verschuldigde premie stipt voldoen.

6.5 Een eventueel door de verzekeraar te stellen eigen risico, alsmede een latere verhoging daarvan, komen voor risico en rekening van de Huurder.

6.6 De Huurder zal op verzoek van DS de schriftelijke bevestiging van de verzekeraar, de verzekeringspolis en de kwitanties van haar premiebetalingen terzake aan DS overleggen.

 

7. Onmiddellijke beëindiging van de huurovereenkomst, terugname van het Materiaal en aansprakelijkheid van de Huurder

7.1 Indien er naar het oordeel van DS gegronde redenen zijn om aan te nemen dat het Materiaal of haar rechten daarop, danwel enig ander recht dat zij jegens de Huurder heeft in gevaar zijn of zullen komen, is DS te allen tijde gerechtigd de huurovereenkomst terstond en zonder dat enige voorafgaande mededeling, ingebrekestelling of rechtelijke uitspraak noodzakelijk is te beëindigen en het Materiaal terug te nemen, onverminderd haar rechten om vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen en onverminderd de overige rechten van DS ingevolge de bepalingen van de huurovereenkomst en van toepasselijk recht, waaronder mede begrepen de rechten van DS krachtens de artikelen 6:265 en 6:266 BW.

7.2 Gegronde redenen als bedoeld in artikel 7.1 van deze voorwaarden zijn in ieder geval aanwezig indien: 

a. de Huurder tekortschiet in de nakoming van zijn verplichting tot tijdige betaling van de huurpenningen en/of enige andere betaling aan DS;

b. de Huurder in strijd handelt met enige bepaling van de huurovereenkomst en deze voorwaarden;

c. de Huurder handelingsonbekwaam wordt, zijn goederen onder bewind worden gesteld, zijn faillissement is danwel wordt aangevraagd of is uitgesproken, of surseance van betaling is danwel wordt aangevraagd of is verleend;

d. de Huurder zijn verplichtingen tegenover derden niet nakomt of een akkoord (al dan niet zoals bedoeld in de faillissementswet) of een andere overeenkomst met zijn crediteuren onderhandelt of aangaat;

e. beslag op het Materiaal of op een deel daarvan wordt gelegd en/of derden aanspraak maken op dat Materiaal of op andere goederen van de Huurder en/of op goederen die berusten onder de Huurder beslag wordt gelegd;

f. de Huurder de feitelijke macht over het Materiaal of een deel daarvan heeft verloren of dat Materiaal dat herstel ondoenlijk is of onredelijk hoge kosten met zich mee zal brengen, zulks ter beoordeling van DS;

g. de Huurder al dan niet vrijwillig tot staking van zijn bedrijfsactiviteiten besluit of - indien de Huurder overlijdt danwel indien de Huurder een rechtspersoon is - tot liquidatie en/of ontbinding van de rechtspersoon wordt besloten en/of ontbinding van de rechtspersoon wordt gevorderd;

h. de Huurder zich in het buitenland zal vestigen of zich daar reeds gevestigd heeft of niet langer een vaste verblijfplaats in Nederland heeft.

7.3 Alle kosten in verband met de terugname van het Materiaal door DS komen voor rekening van de Huurder.

7.4 Indien en voor zover de Huurder tekortschiet in de nakoming van een of meer bepalingen van de huurovereenkomst is de Huurder verplicht alle daaruit voortvloeiende schade van DS aan DS te vergoeden.

 

8. Recht om het Materiaal te keuren, klachten

8.1 De Huurder heeft steeds het recht om het Materiaal voorafgaand aan transport voor zijn rekening te keuren of te doen keuren. Indien de Huurder van dat recht geen gebruik maakt of indien en voor zover hij bij die keuring geen bezwaar kenbaar heeft gemaakt en dat bezwaar onverwijld schriftelijk bevestigt, wordt hij geacht het Materiaal te hebben aanvaard in goede staat, hetgeen wil zeggen schoon en zonder uiterlijk waarneembare gebreken, en in overeenstemming met de overeengekomen afmetingen, gewicht en specificaties, waarmee iedere aanspraak van de Huurder jegens DS terzake vervalt.

8.2 Klachten terzake van uiterlijk niet-waarneembare gebreken dienen, op straffe van verval van iedere aanspraak

van de Huurder jegens DS terzake, schriftelijk aan DS kenbaar te worden gemaakt, onmiddellijk nadat deze gebreken ontdekt zijn, danwel redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen zijn.

8.3 Indien en voor zover de klachten naar het oordeel van DS terecht zijn zal DS het Materiaal te harer vrije keuze kosteloos vervangen of herstellen. In dat laatste geval zal DS aan de Huurder, gedurende tijd nodig voor herstel van het Materiaal, voldoende vervangend Materiaal ter beschikking stellen.

 

9. Garantie en aansprakelijkheid DS

9.1 DS staat in voor de deugdelijkheid van al het door haar verhuurde Materiaal in dier voege dat zij garandeert dat het Materiaal op de datum waarop het Materiaal aan de Huurder ter beschikking wordt gesteld gebruikt kan worden voor de doeleinden waarvoor het naar redelijke normen geschikt is en dat het Materiaal voldoet aan de uitdrukkelijk in de huurovereenkomst bepaalde specificaties. DS staat op geen enkele wijze in voor de geschiktheid van het Materiaal voor de daaraan door de Huurder gegeven doeleinden.

9.2 Het Materiaal wordt verhuurd met inachtneming van de gangbare toleranties voor afmetingen, gewicht en hoeveelheden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

9.3 DS is op geen enkele andere wijze dan bedoeld in art. 9.1 en 9.2 aansprakelijk voor schade ten gevolge van tekortkomingen in de nakoming van haar verplichtingen ten opzichte van de Huurder welke is toegebracht aan de Huurder en/of haar werknemers, behoudens en indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld door DS en/of haar werknemers. DS is evenmin aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een onrechtmatige daad van haar en/of meerdere van haar werknemers waarvoor DS op grond van art. 6:170 BW aangesproken zou kunnen worden, behoudens indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van DS en/of haar werknemers.

9.4 De Huurder vrijwaart DS voor alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door deze derden

geleden schade ten gevolge van enigerlei gebruik van het Materiaal door de Huurder en/of diens werknemers,

dan wel door derden.

9.5 Elke aansprakelijkheid van DS voor bedrijfs- gevolg- en/of indirecte schade is steeds uitgesloten.

9.6 De vergoeding van schade veroorzaakt door gebreken in het Materiaal zal nooit hoger zijn dan het bedrag dat ingevolge de door de Huurder (overeenkomstig art. 6) ten genoegen van DS afgesloten verzekering wordt uitgekeerd.

9.7 Iedere vordering jegens DS vervalt door het enkele verloop van een jaar na het ontstaan van die vordering.

9.8 Alle verweermiddelen die DS aan de huurovereenkomst ter afwering van haar aansprakelijkheid kan ontlenen, kunnen ook door werknemers en hulppersonen van DS jegens de Huurder worden ingeroepen, alsof deze werknemers of hulppersonen zelf partij zijn bij de huurovereenkomst.

 

10. Mogelijkheid tot koop

10.1 De Huurder heeft enkel het gebruiks- en genotsrecht van het Materiaal. DS en de Huurder kunnen echter op enig moment overeenkomen dat het Materiaal door DS aan de Huurder wordt verkocht voor een alsdan door partijen overeen te komen prijs, die gebaseerd is op de marktwaarde van het Materiaal op het moment van het sluiten van de koopovereenkomst.

10.2 De huurovereenkomst is dan met ingang van de datum van de koopovereenkomst beëindigd. Deze voorwaarden zullen alsdan niet meer van toepassing zijn, tenzij en voor zover de Huurder in verband met de huurovereenkomst nog enig bedrag aan DS verschuldigd is. In plaats daarvan gelden de verkoopvoorwaarden voor staal van DS.

 

11. Toepasselijk recht, taal en rechtsbevoegdheid

11.1 Nederlands recht is van toepassing op de huurovereenkomst, deze voorwaarden daarbij inbegrepen.

11.2 Deze voorwaarden verschijnen zowel in de Nederlandse als in de Duitse taal. Bij eventuele interpretatieverschillen tussen deze versies is de Nederlandstalige versie te allen tijde doorslaggevend en bindend tussen partijen.

11.3 Alle geschillen voortvloeiende uit, danwel anderszins verband houdende met de huurovereenkomst en/of deze voorwaarden, zullen worden overlegd aan de bevoegde rechter de Utrecht. Deze voorwaarden zijn op gedeponeerd bij Kamer van Koophandel te Utrecht.